Cenník

Sadzby za služby poskytované v Zariadení pre seniorov v Šamoríne sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.

Strava

  • Racionálna: 2,70 Eur /deň
  • Diabetická: 3,20 Eur /deň

Výška úhrady za bývanie

Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti je 0,40 Eur. Úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň a na fyzickú osobu o:

  • 0,37 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna fyzická osoba
  • 0,28 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve fyzické osoby
  • 0,14 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva viac ako dve fyzické osoby a na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti

Výška úhrady za služby v zariadení pre seniorov na základe zaradenia fyzickej osoby do stupňa odkázanosti (odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť)

  • IV. stupeň odkázanosti 3,80 Eur / deň
  • V. stupeň odkázanosti 4,50 Eur / deň
  • VI. stupeň odkázanosti 7,20 Eur / deň