Poskytované služby

 

Odborné činnosti

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • podpora sociálnych kontaktov s rodinou, priateľmi, s komunitou aj mimo zariadenia

 

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

Ďalšie činnosti

 • zabezpečenie záujmových činností
 • organizovanie kultúrnych podujatí
 • úschova cenných vecí
 • pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí