Menu
Domov seniorov Ambrózia

Zariadenie pre seniorov

V Domove seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Klienti sú ubytovaní v dvojposteľových izbách, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Pre každé dve izby je k dispozícii jedno spoločné sociálne zariadenie. Klienti majú k dispozícii  spoločenskú miestnosť a spoločný kuchynský kútik.

Postup pri prijímaní klientov do Domova seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak sa jedná o občana v dôchodkovom veku a žiada o umiestnenie v zariadení  pre seniorov (Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona),  obráti sa na Obecný úrad alebo Mestský úrad podľa trvalého bydliska a požiada o:

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • Vydanie posudku a rozhodnutia Mestského alebo Obecného úradu o odkázanosti na sociálnu službu.

Tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Vám poskytne Mestský a Obecný úrad, Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a iné potrebné tlačivá vám poskytne Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona, Šamorín alebo ich nájdete na našej webovej stránke .

Na základe týchto žiadostí prebehnú nasledujúce kroky:

A.  KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posudzovaniu potrebujete:

1/ Tlačivo „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.

2/ Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je:

a) „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“, v ktorom sa vyjadrí Váš obvodný lekár. POZOR, aby tlačivo podpísal a potvrdil alebo

b) „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý taktiež vyplní, potvrdí a podpíše Váš obvodný lekár.

V prípade, ak v zdravotnej dokumentácii máte doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výpovedný o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave – nie starší ako 6 mesiacov – (vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa z hospitalizácie v nemocnici), môžete tento doklad prefotiť a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. V tom prípade nepotrebujete priložiť: bod 2a) „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“. Táto fotokópia ich plne nahrádza.

3/ Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na adresu vášho obecného alebo mestského úradu.

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku a posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ vám bude následne zaslané z obecného alebo mestského úradu.

4/ Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu z obce si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na obecnom alebo mestskom úrade alebo poštou.

B.  KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA  PRE SENIOROV

K uzatvoreniu zmluvy v Domove seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona potrebujete:

1/ „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Túto žiadosť si môžete podať písomne priamo do nášho zariadenia sociálnych služieb, prípadne na Mestský  úrad  v Šamoríne.

2/ Ku „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:

a) právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané obcou alebo mestom, na základe vašej žiadosti.

a) Potvrdenie o príjme – kópia posledného rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne, v prípade nepravidelného (aj iného príjmu) potvrdenie o príjme  zpredchádzajúci kalendárny rok.

c) Doklady o majetkových pomeroch – List vlastníctva, Kúpno-predajnú zmluva.

d) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady sociálnych služieb.

e) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pri nástupe do zariadenia pre seniorov predložíte:

a) Vyjadrenie lekára – Vyšetrenie o bez infekčnosti –vylúčenie prenosných chorôb (krv, moč, výtery a RTG pľúc).

b) Vyjadrenie lekára – psychiatra  o vhodnosti kolektívneho spolunažívania (bez     prejavov agresie).

c) Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu, v ktorej musí byť uvedený dátum vyradenia klienta  z evidencie, v prípade, ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim zmluvným lekárom.

d Stručný životopis, kontakty na príbuzných.

e) Osobné veci podľa priloženého zoznamu.

C.  KROK: EVIDENCIA V REGISTRI žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vašu žiadosť zaradiť do nášho Registra žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Vedenie registra žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

1. Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona v Šamoríne vedie register žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách.

2. Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie z registra žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( čakateľov) upravujú zásady prijímania a predvolávania do  Domova seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona.

3. Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v domove seniorov sú do registra zaraďovaní v prípade, ak v Domove seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona  nie je voľné miesto.

4. Žiadosti sú do registra zaraďované podľa poradia v akom boli do Domova seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona doručené.

5. Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona v Šamoríne predvoláva žiadateľov z registra na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom  domova seniorov.

2. kritérium: poradie žiadateľa v registri čakateľov. Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do Domova seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona  doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité  vzhľadom na to, že Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona disponuje s dvojposteľovými izbami, pritom dve izby majú spoločnú kúpeľňu. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí v uvoľnenej izbe  a  susediacej izbe už bývajú. V dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

Sviatok

Meniny má Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda

Zajtra má meniny Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Voľné pracovné miesta

Ponuka práce

interreg