Navigácia

Obsah

Cenník

 

Ceny za poskytované sociálne služby sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní sociálnych služieb č. 6/2020, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín zverejnenom na web stránke Mesta Šamorín.

V cene za poskytovanú sociálnu službu je zahrnuté :  zaopatrenie,  ubytovanie a stravovanie.

Platba: od 462 Eur  do 531 Eur. (v prípade 30 kal. dní a pri racionálnej strave)

Po zaplatení úhrady za sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby musí  zostať mesačne z jeho príjmu  25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom  v zmysle § 73 ods. 2 zákona č.  448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Strava

  • Racionálna: 3,20 Eur /deň
  • Diabetická:  3,70 Eur /deň

Výška úhrady za bývanie

Denná sadzba za bývanie je 10 Eur.

Výška úhrady za služby v zariadení pre seniorov na základe zaradenia fyzickej osoby do stupňa odkázanosti (odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť)

  • II. - IV. stupeň odkázanosti   2,20 Eur / deň
  • V. stupeň odkázanosti          2,90 Eur / deň
  • VI. stupeň odkázanosti        4,50 Eur / deň